برچسب شده: چگونه کار فرهنگی کنیم

۰

کــار فــرهنگی

بسم الله   حامی آرت به عنوان مجموعه ی مستقل از سال ۱۳۹۲ برای ایفای نقشی هر چند کوچک در امر فرهنگی ایران اسلامی عزیز آغاز به کار کرده است . طی این دو سال برنامه های فرهنگی اندکی را با جدیت دنبال کرده ایم ، اما...